Công bố kết quả quan trắc Môi Trường Bình Nguyên quý 2.2022

Dựa vào kết quả quan trắc Trung tâm Kỹ thuật môi trường và An toàn hoá chất – Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam đưa ra kết luận:

Công ty Cổ phần phát triển Môi trường Bình Nguyên tiến hành quan trắc định kỳ 04 lần/năm, đầy đủ và đúng hạn theo cam kết trong các báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.
Công ty đã đảm bảo vận hành các công trình xử lý môi trường tại cơ sở, giảm thiểu các tác động xấu tới môi trường. Tải kết quả đánh giá chất lượng môi trường tại đây

Scroll to Top