Công bố kết quả quan trắc Bình Nguyên quý 3 – Môi trường Bình Nguyên

Công bố kết quả quan trắc Bình Nguyên quý 3 – Công ty CP phát triển môi trường Bình Nguyên

Dựa vào kết quả quan trắc Trung tâm Kỹ thuật môi trường và An toàn hoá chất – Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam đưa ra kết luận:

Công ty Cổ phần phát triển môi trường Bình Nguyên tiến hành quan trắc định kỳ 04 lần/năm, đầy đủ và đúng hạn theo cam kết trong các báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.
Công ty đã đảm bảo vận hành các công trình xử lý môi trường tại cơ sở, giảm thiểu các tác động xấu tới môi trường. Kết quả đánh giá chất lượng môi trường tại cơ sở có những đặc điểm sau:

• Môi trường nước thải:

Kết quả phân tích nước thải tại hồ sinh học của hệ thống xử lý nước thải (NT1) và nước thải tại điểm xả ra kênh nội đồng (NT2) so sánh với QCVN 40:2011/BTNMT (Cột A) cho thấy: tất cả các giá trị đo kiểm, phân tích đều có giá trị đạt quy chuẩn cho phép.

• Môi trường lao động

Các thông số đo kiểm, phân tích 12 vị trí môi trường lao động của Công ty được đối chiếu, so sánh với QCVN 26:2016/BYT, QCVN 24:2016/BYT, QCVN 02:2009/BYT, QĐ 3733/2002/QĐ-BYT và QCVN 03:2014/BYT cho thấy: các thông số đều có giá trị đạt quy chuẩn cho phép.

Kết quả quan trắc Bình Nguyên
Kết quả quan trắc Bình Nguyên

• Khí thải:

Các thông số đo kiểm, phân tích môi trường khí thải đối chiếu với QCVN 19:2009/BTNMT cột B giá trị Cmax và QCVN 30:2012/BTNMT (Cột A) và QCVN 56:2013/BTNMT cho thấy: Các thông đã đo kiểm, phân tích đều có giá trị nhỏ hơn quy chuẩn cho phép.

• Chất thải rắn

Đối chiếu với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại QCVN 07:2009/BTNMT tính theo nồng độ ngâm chiết và hàm lượng tuyệt đối cho thấy: Cả 3 mẫu chất thải lấy tại Công ty đều có các thông số đã phân tích đạt quy chuẩn cho phép theo nồng độ ngâm chiết và hàm lượng tuyệt đối.

Như vậy, các kết quả quan trắc cho thấy các tác động xấu đối với người lao động và môi trường xung quanh do Công ty gây ra là không lớn.

Tải báo cáo kết quả quan trắc Bình Nguyên TẠI ĐÂY

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top